Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Solace Uitvaartbegeleiding

Josche Ouwerkerk-Neven, handelend onder de naam Solace Uitvaartbegeleiding, Motetplein 5, 2807 PC Gouda, KVK nr 73256226, die zich verbindt de levering van diensten en zaken met betrekking tot een uitvaartbegeleiding in overeenstemming met wensen van en de overeenkomst met de opdrachtgever te (doen) verzorgen;

De opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die Solace Uitvaartbegeleiding opdracht geeft voor het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;

De overeenkomst

De tussen de opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding tot stand gekomen overeenkomst tot het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;

De uitvaartbegeleiding

De gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart (begrafenis of crematie) en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een in overleg tussen de opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding bepaald adres;

De toeleverancier

De partij die aan Solace Uitvaartbegeleiding diensten en/of zaken levert ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

Pro-memorie posten

De bedragen voor omschreven diensten en/of leveringen waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn.

Basistarief

Een starttarief voor de voor een uitvaart gebruikelijke verrichtingen, diensten en leveringen (incl. honorarium uitvaartbegeleidster) die geen betrekking hebben op individuele wensen van de opdrachtgever.


Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Solace Uitvaartbegeleiding stelt deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de opdrachtgever voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding.
2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding.


Artikel 3 De overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding komt tot stand
door aanbod en aanvaarding op het moment dat Solace Uitvaartbegeleiding een telefonische
opdracht tot de uitvaartverzorging aanvaardt. De overeenkomst zal vervolgens schriftelijk
bevestigd worden door ondertekening door de opdrachtgever van het opdrachtformulier en/of de voorlopige
begroting, die voorzien is van de handtekening van de opdrachtgever met plaats en datum van
ondertekening. In de voorlopige begroting is vermeld dat deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn.
3.2 De voorlopige begroting bevat een specificatie van alle overeen gekomen te leveren
zaken en/of diensten met vermelding van de bijbehorende prijzen, voor zover niet vallende onder
het basistarief. (Solace Uitvaartbegeleiding bevestigt, zoveel als mogelijk, na de totstandkoming
van de overeenkomst aanvullend gemaakte afspraken apart schriftelijk aan de opdrachtgever).
Als bijlage zullen deze Algemene Voorwaarden verstrekt worden.
3.3 De opdrachtgever verstrekt Solace Uitvaartbegeleiding alle voor de uitvaartbegeleiding
relevante gegevens van zichzelf en de overledene, daaronder begrepen die inzake bijzondere
geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal (teruggaand tot twee
jaar voor het overlijden) en de aanwezigheid van een pacemaker of ICD.
3.4 De gehanteerde prijzen zijn, voor zover btw verschuldigd is, steeds prijzen inclusief btw.
3.5 Indien voor bepaalde diensten of zaken de juiste prijzen bij het aangaan van de
overeenkomst nog niet bekend zijn, geeft Solace Uitvaartbegeleiding daarbij geen prijs dan wel
een richtprijs aan met de vermelding “pro-memorie” of “pm”. De opdrachtgever kan geen rechten
ontlenen aan door Solace Uitvaartbegeleiding eventueel genoemde richtprijzen. Solace
Uitvaartbegeleiding geeft de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten zo snel mogelijk door
aan de opdrachtgever.
3.6 De opdrachtgever heeft het recht om onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na het
(kunnen) kennisnemen van de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten de overeenkomst in
overleg met Solace Uitvaartbegeleiding ten aanzien van de pro-memorie posten te wijzigen. Dat
recht heeft de opdrachtgever niet (meer) indien en zodra Solace Uitvaartbegeleiding in verband
met de tijdige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de prijzen
voor de diensten en/ zaken in kwestie al (bij voorschot) aan een leverancier/ derde heeft voldaan
of verschuldigd is.
3.7 Los van het bepaalde in artikel 3.5 kan de overeenkomst in onderling overleg en met
wederzijds goedvinden worden gewijzigd, maar niet later dan 48 uur voor het overeengekomen
tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, voordelig dan wel nadelig, van die
overeengekomen wijzigingen worden door Solace Uitvaartbegeleiding gespecificeerd en met de
opdrachtgever verrekend.
3.8 De opdrachtgever sluit de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening,
ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de
overledene. Solace Uitvaartbegeleiding wijst de opdrachtgever er bij de totstandkoming van de
overeenkomst op, dat de kosten van uitvaartbegeleiding schulden van de nalatenschap zijn.


Artikel 4 Dienstverlening

4.1 Solace Uitvaartbegeleiding voert de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen uit, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken, met in acht neming van de correcte procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2 Solace Uitvaartbegeleiding is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de
overeenkomst.
4.3 Solace Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor de levering van diensten en/of zaken op de
dagen, tijdstippen en locaties, zoals met de opdrachtgever afgesproken. Voor de dag, het tijdstip
en de locatie van de uitvaart geldt het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder(s) van de
benodigde faciliteiten, zoals religieuze gebouwen en begraafplaatsen, crematoria et cetera.
Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en/of het uur van de uitvaart kan slechts
plaatsvinden niet later dan 48 uur voor de aanvankelijk overeengekomen dag en/of het uur van
de uitvaart mits met instemming van de opdrachtgever, uitvaartondernemer en beheerder
voornoemd.


Artikel 5 Aangifte en akte van overlijden

5.1 De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt
voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Solace
Uitvaartbegeleiding doet deze aangifte, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van
overlijden, dient deze Solace Uitvaartbegeleiding daarover onmiddellijk in te lichten.
5.3 In het geval van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden bevordert Solace
Uitvaartbegeleiding dat wijziging plaatsvindt. De kosten van een dergelijke wijziging komen voor
rekening van Solace Uitvaartbegeleiding alleen indien de onjuiste vermelding aan haar valt toe te
rekenen. In andere gevallen komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 6 Drukwerken

6.1 De opdrachtgever levert in overleg met Solace Uitvaartbegeleiding tijdig schriftelijk de
tekst aan Solace Uitvaartbegeleiding aan voor aankondigingen van overlijden, advertenties,
bidprentjes, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden,
dan wel keurt de door Solace Uitvaartbegeleiding opgestelde tekst(en) tijdig goed. De
opdrachtgever ontvangt altijd een (digitale) proefdruk.
6.2 Solace Uitvaartbegeleiding verzorgt alle drukwerk en de plaatsing van advertenties met
betrekking tot het overlijden, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Solace Uitvaartbegeleiding spant zich in de aankondigingen van overlijden tijdig bij het
postverzamelpunt en de overeengekomen media aan te leveren. Bij twijfel over de mogelijkheid
van tijdige bezorging en/of plaatsing informeert Solace Uitvaartbegeleiding de opdrachtgever
over die twijfels. Solace Uitvaartbegeleiding is alleen dan aansprakelijk voor te late bezorging
en/of plaatsing indien zij niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.
6.4 Solace Uitvaartbegeleiding is alleen aansprakelijk voor de kosten van rectificatie van
drukwerk en/of advertenties, indien en voor zover de uiteindelijke tekst afwijkt van de door de
opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekst en de afwijking/de noodzaak tot rectificatie aan
Solace Uitvaartbegeleiding te wijten is.


Artikel 7 Verzekeringen

7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Solace Uitvaartbegeleiding, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Solace Uitvaartbegeleiding stuurt de polissen binnen een week na ontvangst naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen. De opdrachtgever verstrekt alle de door de verzekeringsmaatschappij gewenste documenten ten behoeve van de uit te keren verzekeringsgelden. Indien identificatie van de rechthebbende op de polis door de verzekeraar vereist is, dient de opdrachtgever een bruikbaar kopie van een identiteitsbewijs te verstrekken aan de uitvaartondernemer. Deze wordt na uitbetaling van de verzekeringsgelden vernietigd.
7.2 De opdrachtgever kan Solace Uitvaartbegeleiding schriftelijk machtigen de eventuele
uitkering(en) uit hoofde van dergelijke polissen te innen om deze in mindering te brengen op de
uitvaartnota(’s). Solace Uitvaartbegeleiding voldoet een eventueel overschot aan de
begunstigde(n) volgens de verzekeringspolis(sen).


Artikel 8 Betaling

8.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van de getekende begroting – en de eventueel na
invulling daarvan overeengekomen wijzigingen – gespecificeerde nota(‘s) van Solace
Uitvaartbegeleiding binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.
8.2 Solace Uitvaartbegeleiding verstrekt een bewijs van betaling in het geval van contante
betaling.
8.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. Vanaf het moment
van intreden van verzuim is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente
ex artikel 6:119 BW aan Solace Uitvaartbegeleiding verschuldigd.
8.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling tevens de eventueel door Solace
Uitvaartbegeleiding te maken kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag aan Solace
Uitvaartbegeleiding verschuldigd, conform de dienaangaande geldende wettelijke regels.


Artikel 9 Opnames/weergave uitvaart

9.1 Het maken van beeld- en/of geluidsopnames van de uitvaart, inclusief die ten behoeve
van het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet, geschiedt slechts in
opdracht van de opdrachtgever. Solace Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat bij het
maken van de opnames de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende
privacywet- en regelgeving wordt nageleefd. Solace Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat
in ruimtes en op plekken waar opnames worden gemaakt duidelijk wordt aangegeven dat dat
het geval is.
9.2 Solace Uitvaartbegeleiding verschaft drager(s) van de opnames slechts aan de
opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Solace Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor
vernietiging van de opnames na overdracht van de drager(s) aan de opdrachtgever. De
opdrachtgever verstrekt (kopieën van) de opnames slechts aan personen uit de beperkte familie-,
vrienden- en kennissenkring van de overledene en de nabestaanden.
9.3 Inzake het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet bepaalt
de opdrachtgever welke personen de beschikking krijgen over de gegevens om de uitvaart langs
deze weg te volgen. Solace Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat de website, via welke
de uitvaart kan worden gevolgd, goed beveiligd is, dat deze enkel toegankelijk is voor hen aan
wie de opdrachtgever de gegevens ter beschikking heeft willen stellen en dat alleen de
opdrachtgever de opname kan downloaden. Solace Uitvaartbegeleiding
draagt er zorg voor dat de opnames na verstrijken van de daarvoor met de opdrachtgever
overeengekomen periode worden vernietigd.


Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Solace Uitvaartbegeleiding is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe
schade in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die schade het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen of
nalaten van Solace Uitvaartbegeleiding, zodat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming
harerzijds. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Solace
Uitvaartbegeleiding verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de
in de uitvaartbranche geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is beperkt tot het bedrag
dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het voor Solace Uitvaartbegeleiding uit hoofde van de verzekering geldende
eigen risico, maar hoe dan ook tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de
opdrachtgever aan Solace Uitvaartbegeleiding betaald dient te worden uit hoofde van de
overeenkomst.
10.2 Solace Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden
indirecte schade, daaronder begrepen emotionele en/of immateriële schade, gevolgschade,
gemiste besparingen of voordelen.
10.3 Solace Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van oponthoud
en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze haar of haar toeleveranciers
redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen Solace Uitvaartbegeleiding niet worden
toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
10.4 Solace Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van
bij de overdracht bij de overledene aanwezige sieraden of andere zaken, dan wel van zaken die in
de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
10.5 Wanneer de opdrachtgever zelf producten, artikelen of diensten bij een ander dan
Solace Uitvaartbegeleiding bestelt, zoals kist, omhulsel, rouwvervoer of rouwdrukwerk, kan
Solace Uitvaartbegeleiding niet aansprakelijk worden gesteld voor deze producten, artikelen of
diensten. De opdrachtgever neemt alsdan de volledige financiële en uitvoerende
verantwoordelijkheid op zich.
10.6 Solace Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet
nakomen van de informatieplicht door de opdrachtgever, zoals aangeduid in artikel 3.1.
10.7 De opdrachtgever vrijwaart Solace Uitvaartbegeleiding tegen vorderingen en aanspraken
van derden met betrekking tot schade geleden in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst, waarvoor Solace Uitvaartbegeleiding niet aansprakelijk is.
10.8 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert laat dat de verplichtingen van de
opdrachtgever jegens Solace Uitvaartbegeleiding onverlet om de reeds uitgevoerde
werkzaamheden te vergoeden op basis van het voor de opdracht overeengekomen honorarium
en om de door de uitvaartondernemer gemaakte kosten te vergoeden.
10.9 Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht is uitsluitend voor rekening
van de uitvaartondernemer indien dit hem redelijkerwijs toegerekend kan worden. Hij is niet
aansprakelijk indien dit oponthoud of deze vertraging te wijten is aan toeleveranciers,
onverminderd het verhaal van opdrachtgever op deze toeleveranciers.


Artikel 11 Klachten

11.1 De opdrachtgever maakt klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de
opdrachtgever jegens Solace Uitvaartbegeleiding gevolgen wenst te verbinden, binnen een
maand na de datum van de uitvaart kenbaar aan Solace Uitvaartbegeleiding.
11.2 De opdrachtgever maakt klachten over een nota van Solace Uitvaartbegeleiding binnen
14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar aan Solace Uitvaartbegeleiding.
11.3 Solace Uitvaartbegeleiding streeft ernaar binnen een week na ontvangst van een klacht
in overleg te treden met de opdrachtgever en met deze tot overeenstemming te komen over de
afwikkeling daarvan.
11.4 Bij het niet tijdig indienen van een klacht behoudt Solace Uitvaartbegeleiding zich het
recht voor deze niet in behandeling te nemen.


Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van de
overeenkomst, waarover de opdrachtgever en Solace Uitvaartbegeleiding ook na overleg niet tot
een oplossing weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bij
uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.
12.2 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn
onderworpen aan Nederlands recht.
12.3 Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze
algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de uitvaart ondernemer en de opdrachtgever
worden vast gelegd.